Кличкоманія

Спорт

Жи­те­лі Віль­ша­ни, що на Го­ро­ди­щи­ні, пе­ре­ко­на­ні — Клич­ки їхні зем­ля­ки, бо рід їх по­хо­дить із ху­то­ра Клич­ко­ве, що за кіль­ка кі­ло­мет­рів від Віль­ша­ни. Як­що хто сум­ні­ва­єть­ся, не­хай на­ві­да­єть­ся до віль­шансь­ко­го му­зею Клич­ків, який цьо­го ро­ку влас­ни­ми зу­сил­ля­ми від­кри­ли жи­те­лі се­ла: там мож­на знай­ти і до­ку­мен­таль­не під­твер­джен­ня по­ход­жен­ня Клич­ків...

— Дав­но у на­шій міс­це­вос­ті по­се­лив­ся ко­зак, нуд­но бу­ло йо­му на ху­то­рі, от він і зап­ро­шу­вав усіх до се­бе жи­ти. За те, що він усіх зак­ли­кав, йо­го проз­ва­ли Клич­ком, а йо­го ху­тір наз­ва­ли Клич­ко­ве, — роз­по­ві­дає жи­тель­ка Віль­ша­ни Зоя Ко­жуш­ко, од­на з іні­ці­а­то­рів ство­рен­ня му­зею Клич­ків.

Іде­єю по­ход­жен­ня Клич­ко­во­го ро­ду з Віль­ша­ни жи­те­лі се­ла за­хо­пи­ли­ся не­дав­но. Під час пре­зи­дентсь­ких ви­бо­рів у се­лі роз­да­ва­ли агі­та­цію Ющен­ка. З пла­ка­тів за май­бу­тньо­го Пре­зи­ден­та агі­ту­вав Ві­та­лій Клич­ко. Ко­ли од­на ба­бу­ся по­ба­чи­ла пла­кат із Клич­ком, із по­ди­вом за­пи­та­ла: „А чо­го ж це тут дід Клик на­ма­льо­ва­ний, ще й мо­ло­дий та­кий?”. З то­го мо­мен­ту й за­ці­ка­ви­ли­ся віль­шан­ці ко­рін­ням усе-с­ві­тньо ві­до­мих бок­се­рів. Цей ста­рий дід Клик, пе­ре­ко­на­ні се­ля­ни, за­по­чат­ку­вав не ли­ше ху­тір Клич­ко­ве, а й увесь міс­це­вий рід Клич­ків. До ньо­го се­ля­ни при­пи­са­ли і Ві­та­лія з Во­ло­ди­ми­ром.

По­ча­ли роз­пи­ту­ва­ти ста­ро­жи­лів, узя­ли­ся за ство­рен­ня му­зею, до яко­го з усьо­го се­ла зно­си­ли ста­рі ре­чі. Поз­на­хо­ди­ли і дав­ні фо­то­кар­тки од­но­сель­ців Клич­ків. Най­біль­ше ж, на пе­ре­ко­нан­ня віль­шан­ців, Ві­та­лій та Во­ло­ди­мир схо­жі на сво­го дво­ю­рід­но­го прап­ра­ді­да Фе­до­ра Клич­ка.

За пе­ре­ка­за­ми ста­ро­жи­лів скла­ли ге­не­ало­гіч­не де­ре­во Клич­ків і ще раз пе­ре­ко­на­ли­ся в то­му, що рід їх по­чав­ся із Клич­ко­во­го. Сьо­год­ні, за сло­ва­ми Зої Ко­жуш­ко, Клич­ки роз­се­ли­ли­ся по всій Ук­ра­ї­ні, дех­то за­ли­шив­ся у Віль­ша­ні, дех­то пе­ре­ї­хав до Чер­кас, Кі­ро­вог­ра­да.

Віль­шан­ці з не­тер­пін­ням че­ка­ють на при­їзд бра­тів Клич­ків, ад­же ті на­чеб­то ма­ли на­ві­да­ти­ся до Віль­ша­ни ще на по­чат­ку цьо­го ро­ку, та Ві­та­лі­є­ві за­ва­ди­ли пар­ла­ментсь­кі ви­бо­ри. Жи­те­лі се­ла спо­ді­ва­ють­ся, що по­ве­зуть хлоп­ців у Клич­ко­ве — ко­лис­ку їхньо­го ро­ду та при­гос­тять ві­до­мих бок­се­рів гре­ча­ни­ми га­луш­ка­ми, які ду­же лю­бив їх пра-пра­дід та пра­ді­ди...

"Вечірні Черкаси"
стаття з №37 вiд 14.09.2006