ЩАСТЯ МАТЕРІ

Новости города

Shumko

Від­ра­зу трьох ді­тей на­ро­ди­ла 23-річ­на На­та­ля Шум­ко. Во­на з чо­ло­ві­ком Ві­та­лі­єм мрі­я­ла про двій­ню. Май­бут­ня ма­ти з не­тер­пін­ням очі­ку­ва­ла двох до­чок, а бать­ко си­ноч­ків. Мрія ма­те­рі здій­сни­ла­ся, а от бать­ка тіль­ки напо­ло­ви­ну. У под­руж­жя на­ро­ди­ло­ся дві доч­ки і си­но­чок.

23-річ­на На­та­ля Шум­ко пра­цює вчи­те­лем ма­те­ма­ти­ки та ін­фор­ма­ти­ки у се­лі Ду­бо­ве Умансь­ко­го ра­йо­ну.

– Ко­ли діз­на­ла­ся, що ви­но­шую трьох ді­тей, бу­ла ней­мо­вір­но шо­ко­ва­на, а от чо­ло­вік од­ра­зу зра­дів, – го­во­рить На­та­ля Шум­ко. – На УЗД ка­за­ли, що у нас бу­дуть усі хлоп­чи­ки, а по­тім, що всі дів­чат­ка. Тіль­ки на 28 тиж­ні ва­гіт­нос­ті я діз­на­ла­ся, що на­род­жу двох дів­ча­ток і хлоп­чи­ка.

Ро­ди­на ви­рі­ши­ла, що трій­ню На­та­лі кра­ще на­род­жу­ва­ти в Чер­ка­сах.

– 30 сер­пня на 34 тиж­ні ва­гіт­нос­ті у На­та­лі по­ча­ли­ся пе­ред­час­ні по­ло­ги. Че­рез склад­ну аку­шерсь­ку си­ту­а­цію жін­ці до­ве­ло­ся ро­би­ти ке­сарів роз­тин. Трій­ня – це до­сить ве­ли­ка рід­кість. Я вже 30 ро­ків пра­цюю і впер­ше прий­няв та­кі по­ло­ги, – заз­на­чає го­лов­ний лі­кар Чер­кась­ко­го по­ло­го­во­го бу­дин­ку №2 Ва­силь Габ­ро. – А от дві­єнь цьо­го ро­ку ма­є­мо вже дев’ять.

Пер­ши­ми світ по­ба­чи­ли дів­чат­ка, а вже по­тім їх бра­тик. Ва­га Ки­рил­ка – 2 кг, зріст – 45 см, а Хрис­тин­ки й Ка­рин­ки – по 1,7 кг та 43 см. За­раз стан ді­ток тяж­кий, але ста­біль­ний. Во­ни про­хо­дять ін­тен­сив­не лі­ку­ван­ня у по­ло­го­во­му бу­дин­ку, а піз­ні­ше бу­дуть пе­ре­ве­де­ні в Об­лас­ний центр ре­а­ні­ма­ції при ди­тя­чій лі­кар­ні.

Під час ке­сарін­ня май­бут­ній бать­ко очі­ку­вав за сті­на­ми, ні на мить не від­хо­дя­чи.

– Я за­раз сид­жу з дружиною в па­ла­ті аж по­ки ме­не не ви­га­ня­ють, – із пос­міш­кою го­во­рить Ві­та­лій.

Мо­ло­ді бать­ки спо­ді­ва­ють­ся, що дер­жа­ва до­по­мо­же їм ви­рі­ши­ти проб­ле­му з жит­лом. На запи­тан­ня, чи вис­та­чить под­руж­жю трьох ді­тей, На­та­ля од­ноз­нач­но від­по­ві­ла: “Так”. А от Ві­та­лій із за­гад­ко­вою пос­міш­кою пог­лад­жу­вав дру­жи­ну по пле­чу...

"Вечірні Черкаси"